Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности

Политика конфиденциальности

 1. מסירת פרטים אישיים
  1. חלק מהשירותים באתר עשויים לדרוש הזדהות של המשתמש. לדוגמה, לצורך פרסום מודעה באתר, יתבקש הלקוח הפרטי למסור פרטים אישיים, הכוללים את שמו המלא, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. אינך חייב למסור פרטים אלה לפי חוק, יחד עם זאת, אולם בלא למסור פרטים אלו לא תוכל להשתמש בשירותים של האתר הדורשים הזדהות. תשומת ליבו של המשתמש מופנית לכך כי מסירת פרטים שגויים או חלקיים, עשויה למנוע מהמשתמש להשתמש בשירותים המוצעים באתר, או חלק מהם ו/או לפגוע באפשרותו ליצור קשר עם החברה ו/או לפגוע ביכולתה של החברה ליתן שירותים למשתמש.
 2. איסוף ושימוש במידע
  1. בעת שימוש באתר נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע מזהה אותו באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, שירותים שרכש או ביקש לרכוש. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין, לדוגמה בעת הרישום לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, המודעות שבהם צפה, השירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד.
  2. השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
   1. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
   2. לשמור כל פרט שמסר המשתמש (לרבות פרטיו האישיים) במסגרת מאגר מידע.
   3. להפיק ולנתח מידע סטטיסטי. מידע זה לא יזהה אישית את המשתמש.
   4. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
   5. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
   6. להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר למשתמש.
   7. ליצירת הקשר עם המשתמש כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך.
   8. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.
   9. לפנות אל המשתמש על מנת לעניין אותו בתכנים ושירותים שמוצעים במסגרת האתר.
   10. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון.
 3. מסירת מידע לצדדים שלישיים
  1. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים מזהים שלך והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
   1. במקרה שתפר את תקנון האתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
   2. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור כל מידע אודותיך לצד שלישי;
   3. בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
   4. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 4. Cookies
  1. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטים בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המשתמש רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות".
 5. זכות לעיין במידע המצוי במאגר מידע
  1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל support@onmap.co.il או בדואר רגיל אל: און מאפ בע"מ בכתובת לזרוב 17, ראשון לציון. נזכירך כי בידך האפשרות להתחבר לאתר ולעיין במידע המצוי לגבייך בפרופיל האישי שלך ולתקן כל פרט הדורש תיקון – ואנו מזמינים ומעודדים אותך לעשות כן.
  2. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.