תנאי שימוש

 1. מבוא
  1. האתר הנו אתר לפרסום מודעות להשכרה/מכירת של נכסים בישראל (להלן: "המודעות"), בו מוצגים, בין היתר, שירותים שונים בקשר עם כך.
 2. הגדרות
  1. "משתמש": כל אדם ו/או תאגיד הגולש ו/או צופה באתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר, בכל דרך שהיא (לרבות, טלפון נייד, מחשב וכו').
  2. "שימוש באתר": גלישה ו/או צפייה באתר ו/או מסירת פרטים באתר ו/או שימוש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו.
  3. "לקוח עסקי": מתווך נדל"ן אשר מפרסם מודעות באתר.
  4. "מתווך נדל"ן": יחיד או תאגיד שעיסוקם בתיווך מקרקעין ו/או פרסום מודעות מטעמם.
  5. "לקוח פרטי": משתמש אשר אינו לקוח עסקי.
 3. הצהרות והתחייבות המשתמש
  1. המשתמש מצהיר כי הינו בגיר ובעל כשרות משפטית.
  2. המשתמש מצהיר ומתחייב כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לביצוע העסקה לשמה פורסמה המודעה (מכירת/השכרת נכסים).
  3. המשתמש מצהיר ומתחייב כי המודעה שתפורסם על ידו אינה מפר ולא תפר הוראות כל דין ו/או זכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) של צד שלישי כלשהו.
  4. המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר כל שימוש למעט כמפורט בהסכם ו/או על-פיו.
  5. המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע להסכם, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כלפי החברה בנוגע לאמור.
  6. השימוש באתר הוא לצורך שימוש אישי לצרכיו של המשתמש בלבד. אין לעשות במידע המוצג או שהוצג באתר, בין אם המדובר במידע שהוצג ע"י משתמשים אחרים, ובין אם המדובר במידע המוצג ע"י החברה (ככל שיהיה כזה), כל שימוש מסחרי ואין להפיצו ברבים.
 4. מודעות-כללי
  1. כל לקוח פרטי רשאי להכניס מודעה אחת בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותה בכל עת. העלאת מודעות לאתר על ידי לקוח עסקי אסורה.
  2. כל מודעה שתועלה על ידי לקוח פרטי כאמור בסעיף 4.1 לעיל, תוסר באופן אוטומטי מהאתר בתוך 30 ימים ממועד העלתה הראשונית לאתר. מובהר כי אין באמור למנוע מהלקוח הפרטי להעלות אותה מודעה מחדש לאתר.
  3. העלאת מודעות לאתר מחייבת הזנת מידע נכון, מדויק, שלם, בלתי מטעה. הזנת מידע שגוי אסורה.
  4. תוכן המודעות יוזן בשדות המתאימים אך ורק בהתאם לתיאור כל שדה (כתובת, תיאור קצר וכו'). במסגרת המודעה, אין לכלול קישוריות (hyperlinks) כלשהן; ואין לפרסם מספרי טלפון וכו', אלא בשדה המתאים.
  5. החברה רשאית להסיר/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה.
  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בהוראות ההסכם ו/או בנהלי החברה ו/או בהוראות הדין.
  7. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 4.6 לעיל, החברה אוסרת על העלאת מודעות אשר כוללות את התכנים הבאים:
   1. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של צד שלישי או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; 
   2. כל תוכן בעל אופי מיני;
   3. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או פגיעה בשמו הטוב;
   4. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לכך;
   5. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.
 5. אמצעי אבטחה באתר
  1. על המשתמש נאסר לעקוף או לנסות לעקוף איזה מאמצעי האבטחה של האתר.
  2. במקרה שהמשתמש יקבל גישה לחלקים מסוימים של האתר, באמצעות שם משתמש וסיסמה, תהא זו אחריותו הבלעדית של המשתמש לאבטח סיסמה כאמור ולמנוע שימוש כלשהו לרעה בסיסמה שכזו. למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה החברה לא תהא אחראית לנזקים כלשהם, מסוג כלשהו, הנובעים משימוש לרעה של סיסמאות כאמור. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל או להגביל את הגישה של משתמש, לחלקים של האתר אשר הכניסה אליהם היא באמצעות סיסמה כאמור.
 6. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו), לרבות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו ובכלל זה שם המתחם (דומיין) של האתר, הינם רכושה הבלעדי של החברה והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה באופן בלעדי.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות כל מודעה המפורסמת באתר) אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות השירותים או המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, מכל סוג שהוא.
  4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן). כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיוצ"ב ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים.
  5. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.
 7. היעדר מצגים
  1. השימוש באתר הוא באחריות המשתמש. האתר, לרבות כל השירותים והתכנים שבו (ובכלל זה תמונות הנכללות במסגרת מודעות), מסופקים כפי שהם (As Is), ללא אחריות מסוג כלשהו, באופן מפורש או משתמע, לרבות (ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל), באשר לאיכות, פונקציונליות, התאמה, אפשרויות שימוש למטרות מסוימות, היעדר הפרת זכויות של צדדים שלישיים, אמיתות, מהימנות, דיוק או שלמות של איזה מהתכנים, חומרים, מידע או שירותים המסופקים באתר.
  2. רוב ככולו של המידע המוצג באתר הינו מידע אשר הוזן ע"י המשתמשים השונים ו/או מידע אשר מתבסס על מידע שמשתמשים שונים הזינו ובהתאם לכך החברה אינה אחראית לתוכן זה.
 8. אחריות מוגבלת של החברה, פיצוי ושיפוי
  1. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהחברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע המצוי באתר, אולם עקב אופיה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינן בשליטת החברה ו/או הנובעות מכח עליון והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע כאמור יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  2. החברה אינה מתחייבת כי האתר יתנהל בלא הפסקות וללא תקלות ויהיה חסין מפני נזקים, עיכובים, תקלות, באגים, וירוסים או כשלים אשר מקורם, בין היתר, בחומרה או בתוכנה אצל החברה ו/או מי מטעמה ו/או אצל צדדים שלישיים, או תקלות הנובעות מקווי תקשורת, אמצעי תקשורת, ציוד תקשורת או כל מגבלות תקשורת אחרות, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בנוגע לאמור.
  3. החברה לא תישא בכל אחריות לשרת אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת השימוש באתר באשר הוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם פגיעות כאמור.
  4. החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד או אחר, אשר נגרם ו/או אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, ו/או מכל סיבה שהיא, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  5. החברה אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על תוכן שהועלה על-ידי המשתמשים וגם אם תערוך בדיקות של תוכן כאמור, היא אינה מתחייבת לזהות ו/או להספיק להוריד חומר בלתי חוקי או פוגעני. החברה לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם תוכן כאמור ו/או בקשר עם נזקים שיגרמו כתוצאה ממנו.
  6. המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מן המשתמש גישה לאתר או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בנוגע לאיזה מפעולותיה כאמור.
  7. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם שאין לה שליטה עליו.
 9. ניתוק, הפסקה ושינויים
  1. החברה רשאית לנתק ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים השונים הניתנים באמצעות האתר, בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידית במערכות המשמשות אותה.
  2. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי הסכם זה.
  3. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ומראהו, את השירותים, המידע והמוצרים הנכללים בו, היקפם וזמינותם של השירותים, המידע וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכול בלא צורך להודיע למשתמש.
  4. למשתמש לא תהיה טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הלברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בגין ביצוע שינויים כאמור בסעיף זה, על כל תתי סעיפיו ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 10. הדין החל וסמכות שיפוט
  1. דיני מדינת ישראל יחולו על ההסכם ועל כל הנובע ממנו ו/או הכרוך בו, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בנוגע להסכם ו/או לאתר ו/או לכל הנובע ממי מהם ו/או כרוך במי מהם יובא להכרעה בערכאות המשפטיות המוסמכות בתל-אביב-יפו בלבד.