מילון מונחי נדל״ן

גרמושקה? מתרוכה? פרי פאסו? לבריאות. כל המושגים של עולם הנדל״ן, כאן.

שיתוף:
סמדר ארדיטי19/12/2017

א

אגף שומת מקרקעין - אגף במשרד המשפטים, שבראשו עומד השמאי הממשלתי. האגף נותן שירות בתחום שמאות המקרקעין בישראל (הערכת שווי השוק של נכסי נדל״ן).

אגרות בניה - אגרות על בניה' הדורשת היתרים, ונגבות על ידי הועדות המקומיות לתכנון ובניה: היתר בניה, היטל השבחה, היטל ביוב, אגרת הנחת צינורות והיטל סלילה. גובה האגרה הוא בהתאם לשטח שהותר לבניה, שמחושב לפי תקנות התכנון והבניה.

אגרת פיתוח / היטל פיתוח - בעל נכס או חוכר לדורות חייבים באגרה לרשות המקומית. מטרת האגרה היא מימון הקמת תשתיות. ישנן כמה סוגי אגרות פיתוח: סלילה, תיעול, ביוב, צנרת מים ושטחים ציבוריים פתוחים. לכל רשות מקומית תעריפים משלה.

אדמת מנהל / קרקע מנהל - אדמה בבעלותה דל המדינה ותחת הניהול של מנהל מקרקעי ישראל. הרוב המוחלט של האדמות בישראל הן אדמות מנהל. כשאנו רוכשים קרקע, אנו למעשה חוכרים קרקע (כלומר, שוכרים את הקרקע מידי המנהל, למשך 49 שנים).

אופציה במקרקעין - מוכר אופציה נותן לרוכש זכות לרכוש את הנכס במחיר מוגדר מראש לפרק זמן מוגבל. אופציה מאפשרת לרוכש לקנות לעצמו זמן, להתלבט ולדחות את התשלום למוכר.

אחוזי בניה - האחוז המותר לבניה מתוך שטח האדמה. במילים אחרות: היקף הבניה ביחס לשטח האדמה בה תתבצע הבניה.

איחוד וחלוקה מחדש של חלקות (פרצלצליה ורה-פרצלציה) - איחוד מגרשי קרקע באישור לשכת רישום המקרקעין, וחלוקתם מחדש, באופן אחר. האיחוד והחלוקה מחדש נועדו לשם ניצול טוב יותר של השטחים.

איחוד זכאויות - כאשר כמה אנשים הזכאים למשכנתא, פונים למשרד השיכון בבקשה שיכירו בהם כקבוצה, וכך בעצם מתאחדים לשם קניית נכס אחד במשותף. האיחוד מאפשר להם לקבל משכנתא גבוהה יותר מזו שהיו מקבלים כיחידים.

אישור איכלוס - אישור הניתן על ידי הרשות המקומית למבנה שעומד בדירשות היתר הבניה שניתנו לו ולאחר תשלום כל האגרות. האישור מהווה אור ירוק לאכלס את המבנה.

אישור גמר בניה / תעודת גמר - תעודה הניתנת על ידי הועדה המקומית ומעידה כי המבנה הגמור תואם את התנאים של היתר הבניה שקיבל.

אישור עקרוני למשכנתא - אישור שיש לקבל מהבנק על מנת לקבל הלוואת משכנתא . האישור תקף ל-12 יום ויהיו מפורטים בו הצעות מסלולי הריביות וגובהן. לאחר 12 יום תפוג תוקפה של ההצעה. עם זאת, בדרך כלל לא חותמים על המשכנתא עם הבנק בפרק זמן זה. לכן, האישור העקרוני, כשמו כן הוא -"עקרוני", מסמן לנו שאנחנו זכאים לקבל משכנתא מהבנק, ואילו התנאים הסופיים של המשכנתא יקבעו רק בהתאם ליום בו תחתם המשכנתא. 

ארנונה - מס המשולם לרשות המקומית בידי תושבי הישוב. לכל רשות מקומית תעריפים משל עצמה, בהתאם למיקום הנכס, גודלו והשימוש הנעשה בו.

ב

בדק בית - בדיקת נכס, הנערכת על ידי מהנדס, לפני רכישתו: האם ישנם פגמים וליקויים, מהו מצב האינסטלציה, החשמל, הצנרת וכו׳.

בועה - מצב בו מחירי הנדל״ן גבוהים בהרבה מהשווי שלהם עבור הציבור והציבור לא מסוגל לשלם עבורם.

בטוחה - כך נקרא נכס ששועבד לבנק המלווה כערבון להלוואה. הנכס ישועבד לבנק עד לסיום החזר ההלואה.

ביטוח דירה - ביטוח המבנה והתכולה על ידי חברת ביטוח. במקרים מסוימים משום דרישת הבנק ממנו נלקחה המשכנתא בעבור הנכס, ולעתים עבור השקט הנפשי של בעל הנכס.

ביטוח יתר - מצב בו מגיע למבוטח החזר כספי, משום שסכום הביטוח ששילם גבוה מערכו של הנכס המבוטח או של הנזק המקסימלי שיכול להגרם לנכס. 

ביטוח מבנה דירה - ביטוח מפני כל נזק שיכול להגרם למבנה הבית. כמו שריפה, הצפה, פגיעה שנעשתה בזדון וכו׳.

ביטוח מבנה הרכוש המשותף - ביטוח מפני נזקים שיכולים להגרם בחלל משותף לכל דיירי הבניין: חדר המדרגות, המעלית, הצנרת וכו׳.

ביטוח משכנתא - נועד להגן על הבנק המלווה מפני מצב בו לא יהיה ביכולתו של הלווה להמשיך להחזיר את ההלוואה ולהגן על הלווה מפני מצב שילקח ממנו הנכס כתוצאה מקשיים בהחזר ההלוואה. ביטוח זה מורכב מביטוח חיים ומבטיוח מבנה והוא חלק בלתי נפרד מהמשכנתא (חובה על כל לווה לבטח את המשכנתא). סכום ביטוח החיים שיש לשלם נקבע בהתאם ליתרת הלוואה וסכום ביטוח המבנה שיש לשלם נקבע בהתאם לעלות הקמתו מחדש.

ביטול משכון - בתום החזר הלוואת המשכנתא, מבטלים את משכון הנכס בידי בנק המשכנתאות ורושמים את הנכס תחת בעלותם הבלעדית של הלווים. את הביטול מבצעים באמצעות מנהל מקרקעי ישראל, הטאבו או חברה משכנת.

בית דו משפחתי - מבנה אחד, המחולק לשני חלקים שונים שחולקים קיר משותף. כל אחד מהחלקים נמכר למשפחה אחרת.

בית משותף / בניין משותף - מבנה שבו דירות בבעלות פרטית אך גם רכוש בבעלות משותפת: הקרקע עליה עומד הבניין, גג הבניין, מעלית, חדר מדרגות, קירות הבניין החיצוניים וכו׳.

בית פרטי - בית בבעלות אחת ובו יחידת דיור אחת.

בלעדיות בתיווך - הסכם עם מתווך / משרד תייוך, על פיו רק הוא רשאי לתווך את הנכס (להציגו בפני קונים / שוכרים פוטנציאליים).

בלתי מוגנת / הסכם או חוזה שכירות בלתי מוגנת - כאשר לשוכרים אין זכויות על הנכס שהם שוכרים. המשמעות היא שבעל הנכס יכול לפנות את השוכרים בתום תקופת השכירות או במקרה של הפרת חוזה השכירות.

בניה ירוקה / בניה קלה - שיטת בניה שמיטיבה עם הסביבה וזריזה יותר, משום שעושה שימוש בפחות חומרים ורבים מרכיבי הבניה מגיעים מוכנים להרכבה. הבניה עצמה אינה זולה, אך התוצאה היא בית חסכוני יותר באנרגיה וחשבונות חשמל ומים.

בניה רוויה - הכוונה היא לבנייני מגורים, בשונה מבתים צמודי קרקע. במבנה בנייה רוויה יהיו לכל הפחות 4 יחידור דיור ו-2 קומות.

בניין רכבת / בית טורי - סוג בניה ישן (שנות החמישים והשישים במדינה) בו מבנים בעלי 2-4 קומות צמודים זה לזה ובכל אחד מהם דירות קטנות ודומות.

בנקים למשכנתאות - בנקים שנותנים הלוואה למטרת קניית דירה, ובתמורה ממשכנים לטובתם את הדירה עד להחזר מלוא ההלוואה בידי הלווה.

בעלות במושעא / בעלות חלקית / בעלות משותפת/ שותפות במקרקעין - כאשר מבנה נמצא בבעלות של מספר אנשים ואין הגדרה של איזה חלק ואיזו דירה שייכים למי. מצב זה יכול ליצור קושי בקבלת משכנתא (משום שהבנק לא יוכל למשכן את הדירה) ובמכירה (ערך הדירה והביקוש לה יהיה נמוך יותר משל דירות במיקום דומה).

בקשה להקלה- בקשה המוגשת לועדת בנין עיר, במטרה לקבל היתרים לחריגות בנייה וחריגות אחרות ממה שסוכם בהיתר הבניה.

ג

גבול מגרש - קו המפריד בין שטחי קרקע צמודים זה לזה. את המדידה והסימון מבצע מודד מוסמך.

גוש מקרקעין - קרקע שמחולקת למספר חלקות. קרקע זו רשומה בטאבו ולקרקעותיה יעוד הנקבע להן בתכנית בניין העיר (תב״ע).

גלריה - תקרת ביניים.

גרייס - הלוואה לטווח ארוך, כאשר בשנותיה הראשונות משלמים מדי חודש את הריבית בלבד ובשנים שלאחר מכן ועד סוף תקופת ההחזר, משלמים בהחזרים החודשיים גם בעבור הקרן.

גרירת משכנתא - גילגול משכנתא מנכס אחד לנכס אחר. כלומר, אם לא סיימתם להחזיר את המשכנתא שלקחתם עבור הדירה, אבל אתם רוצים למכור אותה, תוכלו להמשיך לשלם את ההחזרים החודשיים ולמשכן לבנק נכס אחר במקום הדירה. 

גרמושקה - השירטוט של הנכס המתוכנן, הכולל טבלת שטחים של הקרקע והמבנה, שמצורף לבקשה להיתר בניה.

ד

דו"ח אפס - דו״ח שמגיש שמאי מקרקעיו לבנק לשם קבלת סיוע פיננסי בתהליך הבניה. בדו״ח מפורטים מצב הנכס, זכויות הבניה ומשוערכת עלות הבנייה.

דופלקס - דירה בעלת שתי קומות.

דיור ציבורי - דירות המושכרות לציבור העומד הקריטריונים הזכאות לדיור ציבורי (אמהות חד הוריות, עולים, קשישים ועוד), במחיר מוזל.

דיירות מוגנת / דמי מפתח / שכירות מוגנת - דייר מוגן הוא בעל זכות להתגורר בדירה למשך כל חייו והוא מוגן מהעלאת שכר ומפינוי. דיירות מוגנת מעוגנת בחוק להגנת הדייר ומעניקה לדייר זכויות מיוחדות ששוכרי דירות אחרים אינם מקבלים. דייר מוגן משלם שכירות חודשית נמוכה יותר מזו הנהוגה בשוק, בנוסף לתשלום דמי מפתח (סכום חד פעמי הקונה לדייר את זכויותיו כדייר מוגן שעומד על כשלישי עד חצי משווי הנכס בשוק)

דירה להשכיר - חברה ממשלתית הפועלת למען הקמת מבני מגורים או יעוד מבנים קיימים למטרת שכירות לטווח ארוך

דירה מזכה - דירת מגורים שבמכירה אין צורך לשלם מס שבח. מדובר בדירות שלפחות 80% מתקופת הבעלות עליהן, או שב-4 השנים שקדמו למכירה, נעשה בהן שימוש למגורים.

דירה מפוצלת - נכס שפוצל לשתי יחידות דיור או יותר, בדרך כלל על מנת להשכירו ברווח גבוה יותר.

דירה על הנייר - קניית דירה על הנייר היא שיטה שנועדה לע זור לרוכשים, מחד, לממן את הרכישה ולקבלנים, מאידך, לממן את הבנייה. הקבלן מוכר לרוכשים את הדירות במחיר מוזל עוד בשלבים המוקדמים של הפרויקט - שלבי התכנון. מכירה בשלב זה מקלה על מימון הפרויקט ומבטיחה לקבלן תמורה להשקעה שלו. המחיר המוזל יכול להגיע לעשרות אחוזים פחות מהמחיר של אותה דירה כשתהיה בנויה.

דירה - יחידת דיור בתוך מבנה משותף, שיש בה לעכל הפחות מטבח, שירותים וחדר אחד.

דירת גג - דירה שצמוד אליה מעליה גג.

דירת גן - דירה הנמצאת בקומת הקרקע של הבניין וצמודה לה גינה השייכת לה.

דירת יחיד - דירה שהתגורר בה בעליה ובעת מכירתה הוא פטור מתשלום מס שבח ומס הכנסה (בתנאי שבארבע שנים שאחרי המכירה, לא החזיק המוכר בדירות נוספות).

דירת שותפים - דירה בה מתגוררים בשכירות מספר אנשים, שלכל אחד מהם חוזה שכירות מול בעל הדירה. בדרך כלל מדובר בדיירים צעירים, כמו סטודנטים ורווקים.

דמי איתור - עמלה המשולמת לאדם תמורת איתור עסקה פוטנציאלית וקשירת קשר בין שני צדדי העסקה.

דמי היוון - תשלום שמבצע חוכר קרקע שבבעלותה של המדינה. תשלום זה חוסך לו תשלום דמי חכירה שנתיים, מגדיל את זכויותיו על הקרקע ובמידה ויעביר את זכויותיו על הקרקע, יהיה גם פטור מדמי הסכמה.

דמי היתר (לתוספת בניה) - דמי היתר הם תשלום המתווסף לדמי החכירה המשולמים למינהל מקרקעי ישראל. תשלום דמי ההיתר מאפשר לחוכר לעשות שימוש בקרקע שחורג מהשימוש שהוגדר כשנחתם חוזה החכירה עם המנהל (מדובר על מקרים של תוספת בניה, שינוי יעוד של מגרש, פיצולו ליחידה נוספת ועוד).

דמי חכירה שנתיים - תשלום למינהל מקרקעי ישראל שמשולם מדי שנה בעד שימוש במקרקעין.

דמי ניהול - תשלום המשולם לחברת ניהול הנכסים על ידי בעל הנכס, בעבור מציאת שוכרים, בדיקת חוזה השכירות, שמירה על שטר החוב וצ׳ק הבטחון שמפקידים השוכרים, מעקב אחר תשלומי השוכרים ועוד.

דמי רישום משכון - תשלום שלווה המשכנתא משלם לרשם המשכונות כשניתנת לו המשכנתא. התשלום הוא בעבור משכון הנכס לטובת בנק המשכנתאות ואת דמי הרישום משלמים למשרד המשפטים, שמנפיק רישום מוסדר. למידע נוסף על משכנתא, לחצו כאן .

דמי תיווך - תשלום למתווך שתיווך בין שני הצדדים בעסקת ההשכרה או המכירה של הנכס. גובה העמלה נתון למיקוח, אך הסכוםהנהוג הוא 2% ממחיר עסקת המכירה, או דמי שכירות של חודש אחד. 

ה

הגבלות בניה - אוסף תקנות של מנהל מקרקעי ישראל, הרשות המפקחת והרשויות המקומיות, אשר מגדירות ומגבילות מאפיינים של המבנה: אוריינטציה, גודל הבניין וצורת המבנה, על מנת לפקח על בטיחות המבנה, התחשבו תבתכנית בניין העיר (תב״ע), איכות הסביבה, שימור מבנים וממצאים ארכיאולוגיים בסביבה ועוד.

הון עצמי - סכום הכסף שברשותו של זה המעוניין לקנות נכס, לפני לקיחת משכנתא או היעזרות במקור מימון אחר.

החזר משכנתא - הסכום שיש להחזיר לבנק המשכנתאות, המחושב לפי גובה ההלוואה, התקופה על פניה נפרס ההחזר, גובה הריבית ותנאי מסלול המשכנתא שנקבעו בעת החתימה.

היטל השבחה - לאחר שוועדת התכנון והבניה אישרה תכנית בנייה שהובילה לעלייות שווי המקרקעין, בעל המקרקעין ישלם לוועדה מס על עליית הערך.

היתר בניה - רישיון לבניה שניתן ע"י הוועדה לבנין ערים, בעקבות הגשת בקשה להיתר בניה .

הכנסה פסיבית / השקעה פסיבית - הכנסה שוטפת אינה שדורשת השקעת זמן ונוצרת כתוצאה מהשקעה כלכלית שנעשתה. כמו, למשל, קניית נכס והשכרתו.

הלוואה בריבית משתנה - מסלול החזר משכנתא בו גורמים שונים מביאים לעליה וירידה בגובה הריבית, מה שיביא לעליות או ירידות בגובה ההחזרים החודשיים. הבנקים מחייבים שלא יותר משליש מהלוואת המשכנתא (ובחלק מהבנקים גם פחות משליש) ילקח במסלולי ריבית משתנה.

הלוואה בריבית קבועה - ריבית קבועה תלווה אותנו לאורך כל תקופת החזר המשכנתא ללא שינוי. הבנקים מחייבים שלפחות שליש מהמשכנתא תילקח במסלולים של ריבית קבועה.

הלוואה מוכוונת - הלוואת משכנתא ניתנת מכספי המדינה שהוקצו למטרת מתן סיוע כספי לדיור. ההלוואה ניתנת לבעלי תעודת זכאות, בה מוגדר גובה ההלוואה ותנאיה. 

הלוואה עומדת - כאשר מחזירים את ההלוואה ואת הריבית רק החל מאמצע תקופת החזר המשכנתא או סופה. כלומר, מקפיאים את החזרי המשכנתא עד לתקופה מסוימת הנקבעת עם הבנק.

הלוואה צמודת דולר - הלוואה מהבנק בה החזרי הקרן והריבית משתנים לפי שער הדולר.

הלוואת בולט / בלון - הסדר במסגרתו דוחים את החזר ההלוואה, מדי חודש משלמים רק בעבור הריבית על ההלוואה ומחזירים את הקרן בבת אחת במועד סיום ההלוואה.

הלוואת גישור - לקיחת הלוואה מהבנק לצורך רכישת נכס, כנגד שעבוד של נכס אחר לבנק (או שעבוד של חסכונות כמו פנסיה, קרן השתלמות ועוד).

הלוואת גרייס - הלוואה שמהלך בשנותיה הראשונות משלמים מדי חודש את הריבית בלבד ובשנים שלאחר מכן ועד סוף תקופת ההחזר, משלמים בהחזרים החודשיים גם בעבור הקרן.

הלוואת סולו - הלוואה הניתנת ללא ביטחונות וערבים. הלוואה זו יכולה להנתן משום אמון מלא במלווה, היותו בעל וותק בבנק ועוד.

הסכם גג - הסכם בין המדינה (רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר ומשרד השיכון והבינוי) לבין הרשויות המקומיות, על פיו המדינה והרשויות המקומיות מתייבות להתחיל לזרז הנפקת היתרי בניה. וכמו כן, במסגרת הסכמים אלו המדינה גם מ׳סציבה סכומים שנועדים לפיתוח תשתיות תחבורה וביוב, מוסדות חינוך, מבנים ציבוריים, פארקים ועוד.

הסכם פיתוח - הסכם בין בעל המקרקעין לבין זה העושה בו שימוש, בו מצוין לאיזה צורך יעשה בו שימוש.

הסכם שיתוף במקרקעין - הסכם הנחתם בין שותפים בבעלות על אותו מקרקעין, המגדיר מה זכויותיו של כל שותף.

הערת אזהרה - רישום בטאבו (במנהל מקרקעי ישראל) על התחייבותו של בעל המקרקעין לעשות עסקה במקרקעין עם אדם מסוים, על מנת שלא יוכל למכור את הנכס לכמה אנשים שונים.

הפקדת תכנית בניין עיר (תב"ע) - עם הפקדת תכנית בניין עיר ברשות המוסמכת, מתחילה תקופה של הקפאת הבנייה, על מנת ליצור חלון זמן בו כל מי שמעוניין יוכל לעיין בתכנית ותתאפשר התנגדות לתכנית.

הפקעת קרקע - כאשר המדינה לוקחת מידי בעל הקרקע את חזקתו על הקרקע, על מנת לעשות בה שימוש לצרכים ציבוריים כמו סלילת כביש. לעיתים בעת הפקעת המקרקעין ינתן פיצוי לבעל הקרקע. בעל הקרקע יכול להגיש עירעור על החלטת ההפקעה.

הפשרת קרקע - כאשר משנים את יעודה של קרקע (למשל, חקלאות או צרכים ציבוריים) לצורך בניה.

הצמדה למדד- כאשר הקרן (סכום ההלוואה) צמודה למדד המחירים לצרכן. כלומר, שינויים במדד ישפיעו על גובה הקרן וכתוצאה מזאת ישפיעו על גובה ההחזרים החודשיים.

הקלה - כאשר הועדה המקומית לתכנון ולבניה מאשרת בניה שחורגת מהכללים הרגילים.

השבחה - עריכת שינויים בנכס שמביאים להגדלת התשואה החודשית ו/או ערך הנכס .

התאמות בנכס - שינויים שיש לערוך בנכס כדי שיתאים לשימוש המיועד לו.

התחדשות עירונית - תהליך שיקום של עיר, בו מתבצעות תוספות בניה או חידוש מבנים ישנים, לשם הוספת שטח בנוי וניצול יעיל יותר של הקרקע.

התחיבות לרישום משכנתא - התחייבות בפני בנק במשכנתאות לרישום זכויותו על הנכס במידה וההלואה לא תוחזר. ההתחייבות נעשית במקרים של בניית פרויקט (אז ההתחייבות היא על רישום ההערה בטאבו לטובת הבנק עם סיום הבניה) או במקרים של אדם הרוכש נכס (אז המוכר מתחייב לרשום הערת אזהרה בטאבו לטובת הבנק כדי לאפשר לרוכש לקבל את הלוואת המשכנתא). למידע נוסף על משכנתא, לחצו כאן .

ו

וועדה מחוזית לתכנון ולבניה - לכל מחוז בארץ ועדה שאחראית על בקרה ופיקוח על ועדות הבניה האזוריות ועל תכנון תכניות מתאר במחוזה.

ועד בית - ועד הבית דואג לכל הרכוש שבבעלות משותפת בבניין (לובי, מעלית, חדר אשפה…), החל מתחזוקה וכלה בתשלומי חשמל, מים, תיקוני צנרת, וכו.. בדרך כלל מדובר בגוף וולונטרי של דיירי הבניין.

ועדה לתקינה שמאית - עדה מטעם משרד המשפטים הפועלת בשיתוף עם לשכת שמאי המקרקעין, שמטרתה לשפר איכות המידע שניתן בדוחות השומה, על ידי קביעת כך שקובעת תקנים חדשים ומעדכנת אותם באופן שוטף.

ועדה מיוחדת לתכנון ובנייה - ועדה שאחראית על מרחב תכנון ובעלת כל הזכויות שיש לועדה המחוזית שבשטחיה מרחב זה. 

ועדה מקומית לתכנון ובניה - ועדה שאחראית על התכנון והבנייה במרחב המקומי. הועדה אחראית על הכנת תכנית המתאר המקומית ולהגישה לועדה המחוזית, ובעלת סמכויות פיקוח, אכיפה, הפקעת קרקעות ועוד.

ועדת בניין עיר - ועדה המוסמכת לאשר ולדחות בקשות להיתר בניה.

ועדת בניין ערים אזורית - מטפלת בבקשות להיתר בניה שמחוץ ללסמכות הועדות המקומיות, או בקשות שהועברו אליה על ידי הועדות המקומיות.

ז

זיקת הנאה - זכות להשתמש במקרקעין השייך לאדם אחר.

זכויות בניה - השטח בו מורשה היזם לבנות.

זכות במקרקעין - ישנן 5 זכויות לבעל המקרקעין: בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה, זכות קדימה.

זכות לדירה - זכות לבניה על קרקע. זכות זו תרשם (על שמו של הרוכש את הקרקע) בנסח טאבו ברשם המקרקעין.

זכות ראשונים / זכות קדימה במקרקעין - המחזיק בזכות זו יקבל קדימות על פני אחרים בעת מכירת המקרקעין

זכרון דברים - התחייבות להשכרה / רכישה של מקרקעין ולהסכמות כלליות לגבי העסקה. התחייבות זו בעלת תוקף משפטי, נעשית על ידי חוזה זמני ומשמשת עד לחתימה על חוזה שכירות / רכישה מלא.

ח

חדר שינה מאסטר - חדר שינה שצמודים לו חדר אמבטיה וולעיתים חדר ארונות.

חוזה אחיד - חוזה ללא אפשרות לשינויים. 

חוזה שכירות - חוזה הרשומות בו ההסכמות של שני הצדדים, המסדיר את חובותיהם וזכויותיהם של השוכר והמשכיר.

חוזה תיווך - חוזה בו אדם מייפה את כוחו של המתווך להתחיל את עבודתו.

חוק המכר - חוק שנועד להגן על רוכשי דירה מקבלן, על ידי הגדרת לוחות הזמנים, אחריותו של הקבלן המוכר לתיקון ליקויים בדירה, הבטחת החזר הכסף לידי הרוכש במידה והפרויקט לא יתממש ועוד.

חוק המקרקעין - חוק המגדיר מקרקעין וזכויות קניין במקרקעין, את תפקידיהן של הרשויות המדינה, מתייחס למיסים הקשורים במקרקעין ומגדיר ופרוצדורות כגון הפקעת קרקעות.

חכירה - זכות הניתנת בטאבו, לשכירות לטווח ארוך של 5 - 25 שנים, המעניקה לשוכר זכויות רבות יותר משל שכירות רגילה. בפועל, זכויות השימוש של השוכר שבחכירה, כמעט זהות לאלו של בעל הנכס.  

חכירה לדורות- זכות הניתנת בטאבו, לשכירות לתקופה של למעלה מ-25 שנים. מדובר בהשכרת מקרקעין מהמדינה. בפועל, לכך אנו מתכוונים כשאנו אומרים שאנו בעלי נכס.

חלקה - יחידת קרקע שמהווה חלק מגוש מקרקעין ורשומה בטאבו. 

חנייה פרטית בטאבו - חניה פרטית שזכות השימוש בה הוא של זה שרשומה על שמו בטאבו.

חסרי דיור - מי שאין בבעלותו דירה משום מחסור באמצעים. חסרי דיור זכאים להטבות מהמדינה לרכישת דירה ולקדימות בפרויקטים של השכרה בפיקוח מחירים ולטווח ארוך.

חריגת בנייה - תוספת בניה שחורגת מהיתר הבנייה שניתן לנכס. לדוגמא: בנייה ללא היתר של מרפסת, יחידה על הגג, פרגולה וכו׳.

ט

טבלת איזון והקצאה (איזון וחלוקה) - טבלה של איחוד וחלוקה מחדש של קרקע הנערכת על ידי שמאי מקרקעין כדי ללהעריך מחדש את ערכן של החלקות לאחר פעולת האיחוד והחלוקה מחדש.

טבלת שטחים - טבלה בה מפורטים השטח והשימוש המיועד של כל קומה שתבנה במבנה המתוכנן. טבלה זו מצורפת לבקש היתר הבניה.

טופס 4 - אישור לחיבור המבנה לתשתיות. טופס זה מונפק ע"י מהנדס הרשות המקומית לאחר שזה אישר כי המבנה ראוי לאכלוס.

טופס 5 - תעודת גמר בניה, הניתנת לאחר הגשת טופס 4, על ידי הועדה המקומית.

טופס מס שבח (מש”ח) - טופס דיווח שעל שני הצדדים של עסקת המקרקעין למלא, בו הם מצהירים על העיסקה. הטופס מוגש לידי אגף מיסוי מקרקעין.

טריפלקס - דירה בבניין שיש לה שלושה מפלסים

י

יביל / קרוואן / מובא - בית נייד הנבנה במפעל ומובל בנוי אל הקרקע.

יועץ משכנתאות - בעל מקצוע שמסייע לאדם שלוקח משכנתא לבנות תמהיל משכנתא שמתאים לצרכיו ובתנאים הטובים ביותר, על מנת להפחית את תשלומי ההחזר החודשיים.

יועץ נדל”ן - מומחה לתחום הנדל״ן יסייע לזה המעסיק אותו להעריך האם הרכישה או המכירה של נכס מסוים משתלמת עבורו. חלק מיועצי הנדל״ן בעלי ידע גם בהערכת שווי הנכס, יעוץ משכנתאות, חוזים ועוד.

יזם נדל”ן - רוכש שטחים ומניע פרויקטים של בניה בהם, לשם מכירה או השכרת הנכסים שיבנו.

יחס שטח נטו-ברוטו - היחס בין השטח הפרטי לשטח שבבעלות משותפת במבנה (לובי, חדר מדרגות...).

ייעוד קרקע - השימוש לו הקרקע מיועדת, שאושר בתכנית בנין העיר: מגורים, חקלאות, תעשיה...

ירושה - הרכוש של המת שמועבר לידיים אחרות.

ירידת ערך - כששווי השוק של הנכס ירד מאז שנרכש.

ישיבה על הגדר - כשאלו המעוניינים לרכוש נדל״ן ממתינים ואינן פועלים לשם קידום עסקאות.

כ

כונס הנכסים - זה הממונה על ידי בית המשפט לכנוס נכסים של אדם, חברה או קבוצה שהנכס שלהם עוקל משום שלא עמדו בתשלומים עליו. לאחר העיקול כונס הנכסים מעמיד למכירה את אותם נכסים.

כפל ביטוח - כאשר נכס מבוטח על ידי כמה חברות ביטוח שונות במקביל.

כתב כמויות - הגדרת מידות, חלקים חומרים והעבודה שיש לבצע, על ידי המתכנן של המבנה.

כתב שיפוי - כתב השיפוי נועד להגן על שוכר מפני מצב בו בעל הבית מתכחש שניתנה לו ערבות או מאבד את כספי הערבות. כתב השיפוי יהווה הוכחה לכך שהשוכר שילם את הערבות לבעל הדירה וזה מחויב להחזירה בסוף החוזה. במידה ובעקבות אובדן הכסף, יפדה הכסף בידי זר, העלות תיפול על בעל הדירה.

ל

לוח שפיצר / לוח סילוקין - לוח באמצעות מחשבים את החזר ההלוואה (כמה הוחזר וכמה נותר עוד להחזיר).

לוחות שומה - טבלה בה נעזר השמאי בהערכת שוויוו של המקרקעין.

לשכת רישום מקרקעים / טאבו - לשכה ממשלתית בה מבצעים את רישומי המקרקעין, כמו עסקאות רכישה ורישומי הערות אזהרה. בלשכה ניתן לקבל מידע על נכסים.

מ

מבני ציבור - מבנים שהוקמו על קרקע שיועדה לבניית מבני ציבור, כמו בתי ספר ובתי כנסת. בדרך כלל מבנים אלה בבעלותם של גורמי ציבוריים כמו הרשות המקומית.

מגרש - כל יחידת הקרקע, כולל את השטח המותר לבניית המבנה, את החצר ואת השטח המיועד לציבור. 

מדד המחירים לצרכן / המדד - מודד את השינוי במחיריהם של 100 מוצרים הסיסיים במשק (ביגוד והנעלה, פירות, ירקות, דלק, מכוניות, בשר, ספרים…).בכל חודש מתפרסם השינוי במדד (עליה או ירידה), המושפע מכמה פרמטרים, ביניהם גובה ריבית בנק ישראל. בחלק ממסלולי המשכנתאות גובה ריבית המשכנתא שיש לשלם לבנק יושפע מהשינויים במדד.

מדד תשומת הבניה – מדד הנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשפיע על העלות הסופית של דירה הנרכשת מידי קבלן: שינויים בגובה המדד שהתרחשו מיום החתימה על חוזה הרכישה ועד סיום הבניה יוצמדו למחיר המסוכם. שינויים אלה נגרמים על ידי שינוים בעלויות הבניה כמו עליה במחירי חומרי הגלם או בשכר העבודה של פועלי הבניה.

מהנדס ביצוע - המהנדס המלווה של הקבלן המבצע את הבניה של הפרויקט.

מודד מוסמך - מודד שטח וגבולותיו,שהוסמך על ידי המדינה.

מועצת שמאי המקרקעין – יחידה במשרד המשפטים, בראש השמאי הממשלתי הראשי, המסמיכה שמאים, מפקחת על מתמחים למקצוע השמאות ומטפלת בתלונות הקשורות באתיקה מקצועית.

מחיר למ"ר - יחידה המשמשת לתמחור של נכסים. את מחיר הנכס מחשבים לפי המחיר שנקבע למטר.

מחיר למשתכן - תכנית שיזמה הממשלה הנועדה לסייע זוגות הצעירים ומספר אוכלוסיות נוספות (כמו נכים, הורים חד הוריים, רווקים מע לגיל35 ועוד) לרכוש דירה חדשה. במסגרת התכנית, כאשר המדינה עורכת מכרז על אדמה לבניה, הקבלן המציע את המחיר הנמוך ביותר לדירה בפרויקט שמתכנן לבנות, זוכה בקרקע במחיר זול משמעותית ממחירה של אדמה שאינה מיועדת לתכנית מחיר למשתכן. משרד הבינוי והשי כון עורך הגרלה ממוחשבת בין הזכאים לרכישת דירה בפרויקט. תנאי להשתתפות בהגרלה הוא שלא היה בידי הזכאי דירה או זכאות על חלק מדירה בכל ששת השנים האחרונות.

מחיר מטרה - תכנית ממשלתית הנועדה לסייע למספר אוכלוסיות, ביניהן רווקים או משפחות שלא החזיקו בבעלותם דירה מזה 10 שנים, לרכוש דירה. התכנית הוחלפה בתכנית מחיר למשתכן.

מיחזור משכנתא - שינוי מסלול משכנתא באמצע תקופת החזרי ההלוואה. מדובר בעצם על לקיחה של הלוואה חדשה, כאשר זו מסלקת את השנייה.

מינוף - שימוש בכסף הניתן בהלוואה על מנת לרכוש נכסים להשקעה.

מיני פנטאהוס - דירה עם מרפסת גדולה המצויה בקומות הגבוהות או הגבוהה ביותר בבניין.

מכתב כוונות - במסמך זה, שמונפק על ידי בנק המשכנתאות, מצוינת יתרת החזר ההלוואה שנותרה. מסמך זה ניתן לרוכש נכס מידי אדם שטרם סיים להחזיר את המשכנתא עבור הנכס, על מנת שיוכל לסלק את ההלוואה ולהסיר את רישומה בטאבו לטובת בנק המשכנתאות.

מנהל מקרקעי ישראל - הגוף האחראי על ניהול המקרקעין שבבלעותה של הקרן הקיימת לישראל. 

מס רווחי הון - מס המשולם על רווחיפ כתוצאה צמכירת מניות, ניירות ערך, חברות, דירה בחו״ל, בעלות על חברה או פטנט ועוד.

מס רכישה - מס המ שולם לרשות המיסים על רכישת מקרקעין. מס זה נגבה במדרגות, בהתאם לגובה מחירו של המקרקעין. כמו כן, מדרגות המס בהם חייבים בעלי נכס שונות מאלו שקונים נכס לראשונה.

מס שבח - המס שתשלמו על ההון שבו זכיתם כתוצאה מהפער בין המחיר בו מכרתם את הנכס לסכום שהוצאתם על רכישה והשבחה. למידע נוסף על קניית דירה להשעה, לחצו כאן .

מסירה ראשונה - עם תום הבנייה וחיבורו של המבנה מערכת הביוב ולמים, ולפני המסירה הסופית של המבנה לרוכש, נערכת ביקורת של איכות הבניה.

מקרקעי ייעוד / מתרוכה - קרקע המשמשת את הציבור, כמו חוף הים מסילות ברזל, שדות תעופה וכו׳. 

מקרקעין / נדל״ן - קרקע או נכסים שמחוברים לקרקע ואינם ניידים.

מרחב מוגן - חדר עשוי בטון ובעל חלונות מיוחדיםֿ שנועד להגן מפני הפצצות וגזים רעילים.

מרפסת שמש - מרפסת פתוחה הפונה לנוף פתוח או מוסתר על ידי מבנים רק במידה מעטה.

משכנתא חוץ בנקאית - הלוואת משכנתא ממקור שאינו בנק משכנתאות - חברות פיננסיות פרטיות כמו חברות ביטוח, קרנות גמל וקרנות פנסיה. הלוואה זו לוקחים בדרך כלל בשל היעדר יכולת להעמיד הון עצמי מספק על מנת קבל מימון מבנק המשכנתראות או בשל קשיים בהחזר משכנתא שכבר נלקחה. היתרון במשכנתא חוץ בנקאית היא שקל לקבל אותה, החסרון הוא הריבית הגבוהה הניתנת על הלוואת מסוג זה.

משכנתא לזכאים / הלוואת זכאות - משרד הבינוי והשיכון מעניק ללווים שעומדים בקריטירונים להלוואת זכאות, הלוואה שתקופת ההחזר שלה ארוכה אך תנאיה נוחים, לשם קניית דירה. הזכאות קשורה במספר שנות נישואים, מספר ילדים, היעדר בעלות על דירה נוספת ועוד. את ההלוואה נוטלים מבנקי המשכנתאות.

משכנתא למסורבים - הלוואת משכנתא מגורמים חוץ בנקאיים הנילקחת על ידי מי שלא קיבל אישור עקרוני למשכנתא מבנק המשכנתאות.

משכנתא - הלוואה מהבנק לשם קניית נכס מגורים. בתמורה לעזרה הכלכלית הזו, אתם מתחייבים להחזיר לבנק, בתשלומים חודשיים הנפרסים על גבי שנים, את מלוא הסכום שלוויתם, בתוספת ריבית. כמו כן, כדי לקבל את ההלוואה, אתם משעבדים את הנכס לבנק עד תום החזר ההלוואה, כבטוחה להחזר ההלוואה.

משכנתא מחיר למשתכן - הבנק המלווה קובע את שוויין של הדירות לפי הערכת שמאי את ערך השוק שלהן. משום שמחיר המכירה של דירות (במסגרת מחיר למשתכן) נמוך יותר מערך השוק שלהן, בפועל, הרוכשים של הפרויקט יוכלו לקבל משכנתא של עד 90% ממחיר הדירה, ולא 75%. במידה והדירה יקרה מסכום זה, או שהשמאי מעריך אותה כיקרה מסכום זה, בעת חישוב גובה ההלוואה המקסימלי, הבנק יתייחס לערכה של הדירה כ- 1,800,000 ש”"ח. כמו כן, הזכאים לדירת מחיר למשתכן יחויבו להעמיד הון עצמי של 100,000 ש""ח על מנת לקבל את המשכנתא.

משפרי דיור - אלו שבבעלותם נכס והם מוכרים אותו לשם קניית נכס החדש. 

מתווך - בעל המקצוע שמקשר בין שני הצדדים של העסקה (מוכר וקונה או שוכר ומשכיר) וגובה עמלה על עסקה שנחתמה.

נ

נחלה - יחידת קרקע שכוללת מגורים ושטח חקלאי, אשר מנהל מקרקעי ישראל מחכיר לחקלאי לתקופה ארוכה.

ניהול נכסים - התנהלות מול עם הדיירים וגביה של שכר הדירה על ידי חברה שבעל הדירה שוכר את שירותיה. חברת ניהול הנכסים אחראית על מציאת דיירים ומספקת לבעל הדירה גם שירותי שיפוצים ועורכי דין.

נכס מוגן - נכס אשר בו מתגורר דייר מוגן -כזה ששילם דמי מפתח. לדייר בנכס מוגן זכויות שימוש בנכס רבות יותר משל דייר רגיל, כמעט כשל בעל הדירה.

נכס מניב - נכס המניב תשואה חודשית קבועה לבעליו כתוצאה מהשכרתו.

נכס מסחרי - נכס שנעשה בו שימוש הקשור במסחר ולא במגורים.

נסח טאבו - מסמך בלשכות המקרקעין שמפרט אודות נכס המקרקעין -מי בעלי הנכס, הערות אזהרה, משכנתא על הנכס, צו ירושה ועוד.

ס

סאבלט / שכירות משנה - השכרת נכס לתקופה קצרה, מידי שוכר הנכס.

סחירות - מידת המהירות שאפשר למכור נכס ולזכות בתמורה מהמכירה. במילים אחרות, כמה קל או קשה יהיה למכור.

סיוע בשכר דירה - משרד הבינוי והשיכון מעניק לאלה שהגישו בקשת זכאות והוכרו כזכאים סיוע חלקי או מלא בשתלומי שכר הדירה החודשיים.

סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה - לפי סעיף זה הועדה מקומית לתכנון ולבנייה מחויבת לפצות בעלי מקרקעין שנמצאים בתחומו של איזור שיחול בו שינוי בתוכנית הבניה שיביא לפגיעה בערך הנכס שלהם.

סקר קרקע - בדיקה שנעשית בטרם רכישת קרקע לבניה, בה נבחנת באמצעות קידוחים איכות הקרקע והאם ישנו חשש לזיהום 

ע

עורך דין מכירת דירה - עורך דין שמייצג את הצד שמוכר דירה: מחבר חוזה מכר דירה, דואג לרישומים הטאבו ומדווח לרשויות.

עורך דין קניית דירה - עורך דין שמייצג את רוכש הדירה: בוחן האם המוכר והרוכש מבצעים הסכם תקין בו הקונה מוגן ובטוח, מבצע בדיקות רקע ורישומים בטאבו כדי למנוע הונאה ומסייע לרוכש לרשום את פרטיו על הדירה בטאבו.

עלויות נלוות - מלבד מחיר הדירה, ישנן הוצאות נוספות: מס רכישה, אגרות רישום בטאבו, שיפוץ, עורך דין, הובלה וכו׳.

עמלת היוון / עמלת פירעון מוקדם - במידה שגובה הריבית במשק בעת האקזיט (הפירעון של המשכנתא לפני המועד שנקבע מראש) נמוך משהיה בעת החתימה על חוזה המשכנתא, יאלץ הלווה, בחלק ממסלולי המשכנתא, לשלם קנס. ההגיון מאחורי זה הוא, שעכשיו, אחרי שהחזרתם לבנק את ההלוואה, הוא ירצה למכור הלוואה למישהו אחר במקומכם, אך הוא יאלץ לעשות זאת בריבית נמוכה יותר מזו ששילמתם לו אתם, וכתוצאה מכך להפסיד כסף.

עסקת אקזיט - רכישת נכס ומכירתו ברווח תוך פרק זמן קצר.

עסקת קומבינציה - עסקה בה בעל הקרקע מוכר חלק מהקרקע ליזם או קבלן, וזה בתמורה בונה על כל הקרקע מכספו. כך חוסך בעל הנכס הוצאות בניה, והקבלן מרוויח אדמה לבנות עליה ולמכור או להשכיר את חלקו בה.

ערבות בנקאית אוטונומית - מסמך שהבנק מנפיק עבור השוכר, בו הוא מתחייב לאפשר לבעל הדירה לפדות את שטר הערבות הבנקאית כשהוכח נזק בנכס או כאשר השוכר לא שילם את שכר הדירה החודשי. 

ערבות בנקאית - ניתנת לשוכר על ידי הבנק. השוכר מעביר את הערבות למשכיר, וזו משמשת כפיקדון שניתן לפרוע מחשבונו של השוכר, במקרה שבו השוכר אינו עומד בתשלומים החודשיים.

ערבות לפי חוק מכר - על פי חוק המכר, אסור לקבלן הפרויקט לקבל מקונה הדירה למעלה מ 7% ממחיר הדירה לפני שהוא השלים את הבניה, אלא אם נתן לקונה את אחת הבטוחות המוזכרות בסעיף 2 לחוק .אחת מהן היא ערבות בנקאית.

ערבות לשכירות - ישנן כמה ערבויות שיכול לדרש בעל דירה מהשוכר, על מנת להבטיח שזה ישלם לו מדי חודש בחודשו את חובותיו: ערבו תבנקאית, ערבים לחוזה, שיק ביטחון, שטר חוב, שטר ערבות או פיקדון מזומן.

ערך הדירה - ערך הדירה אינו בהכרח זהה למחיר שתעלה לכם הדירה או למחיר המוערך שלה בשוק. בנק המשכנתאות קובע את ערכה של דירה על פי המספר הנמוך בין השניים: המחיר שאתם קונים את הדירה או הערכת השמאי לגבי שוויה של הדירה.

פ

פאטיו - חצר פנימית במבנה

פינוי בינוי / פינוי ושיקום -  פרויקט במסגרתו הורסים מבנה ישן לשם בניה של מבנה חדש במקומו. דיירי המבנה מפוצים על עוגמת הנפש בדירות חדשות וגדולות יותר, עליית ערך ובונוסים נוספים כמו מעלית.

פיצוי מוסכם - פיצוי על דבר מה, שנקבע מראש על ידי שני הצדדים ומעוגן בחוזה.

פיצוי ראוי - כאשר ערך המקרקעין יורד בשל שינוי ייעודה של הקרקע בתכניות הבניה או במקרה של פינוי בכפיה, בעל המקרקעין יכול לדרוש תביעה לפיצויים מהוועדה המקומית. 

פירוק שותפות המקרקעין - כל אחד מבעלי המקרקעין המשותף רשאי לדרוש את פירוק השיתוף. אז ימכור השותף את חלקו במקרקעין לאחד השותפים אחרים או לגוף שלישי. אם לא מגיעים הצדדים להסכמה תוך שלוש שנים, בית המשפט יתערב ויפסוק.

פירוק שיתוף במקרקעין בדרך של חלוקה בעין - חלוקת המקרקעין בידי השותפים הנעשית על ידי הערכת העין, ומאושרת על ידי שמאי מקרקעין שמוודא שהחלוקה הרצויה עומדת בחוקי התכנון והבניה ותכנית בניין העיר. לשם ביצוע החלוקה נדרש אישור מבית המשפט. החלוקה בעין תתבצע רק באישור בית המשפט ובפיקוחו

פנטהאוס - דירה בעלת מפלס אחד ומרפסת, אשר נמצאת בקומה הגבוהה ביותר בבניין.

פנקס בתים משותפים - מסמך בטאבו המציג את חלוקת הבעלות בבניין המגורים.

פנקס שוברים - כדי למנוע שהכסף שמשלם הרוכש של הדירה לקבלן לא יופקד בחשבון הבנק המלווה, הבנק המלווה מנפיק 20 שוברים בהם הקונה משתמש כדי לשלם על הדירה.

פרוגרמה - מסמך המפרט את הדרישות של בעל המקרקעין לגבי המבנה שיבנה. האדריכל מתכנן מספר אופציות לבניה על פי דרישות בעל המקרקעין ומה שמאפשרות זכויות הבניה.

פרוטוקול מסירה - הסכמה כתובה בין הקבלן לרוכש הדירה הנעשית עם חתימת חוזה הרכישה. בתום הבניה הרוכש בוחן את הדירה ומעיר העירות לתיקון, בהתאם להתחייבויות שסוכמו. כאשר אישר הרוכש את כל הרשימה בפרוטוקול, ימסר המפתח והרוכש יקבל את הדירה.

פרי פאסו - כאשר נכס מקרקעין משועבד למספר נושים וכל אחד מהנושים מקבל דרגת קדימות שווה.

צ

צמוד קרקע / קוטג׳ - הכוונה היא לבית פרטי (ההפך מבניין).

ק

קבוצת רכישה - קבוצה של אנשים פרטיים, שמתארגנת לשם קניית קרקע ובנייה של פרויקט מגורים. קבוצת הרכישה מתפקדת כיזם הפרויקט ומוצאת את הקרקע, את קבלן הבנייה ואת רוכשי הדירות.

קבלן מפתח - קבלן שאחראי לכל התהליך. הוא מקבל קרקע ומוסר מבנה גמור.

קבלן משנה - קבלן המבצע רק מחלק עבודות הבניה בפרויקט.

קבלן רשום - קבלן הרשום ברשם הקבלנים ולפיכך מוסמך לעסוק בעבודות הנדסה בנאיות.

קוטג' דו משפחתי - קוטג׳ שחולק קיר משותף עם קוג׳ הצמוד לו.

קוטג' טורי -  קוטג׳ שהוא חלק משורת קוטג׳ים צמודים אשר בה כל אחד מהקוטג׳ים חולקים קיר משותף עם זה הצמוד להם.

קונסטרוקציה - תכנון הנסדי של המבנה.

קיבוע ריבית - מעבר ממסלול משכנתא עם ריבית משתנה למסלול משכנתא בו גובה הריבית קבוע.

קרן - סכום ההלוואה שנלקחה מהבנק.

קרקע חקלאית - אדמה המותר לשימוש חקלאי, בשונה מאדמות המיועדות לבניית מבני ציבור, מבני מגורים, כבישים וכו׳.

קרקע לבניה - קרקע המיועדת לבניית מבנים ציבוריים ומבני מגורים, סלילת כבישים ועוד.

קרקע מינהל - קרקע בבעלותה של המדינה ותחת ניהולה של הקרן הקיימת לישראל. כ-93% מהקרקעןת בישראל הן קרקעות מנהל והן מוחכרות לתושבי ישראל.

קרקע ספקולטיבית - קרקע שטרם נקבע יעודה.

ר

ריבית - המחיר שמשלמים בעבור ההלוואה.

ריבית בנק ישראל - הריבית במשק, אותה קובע בנק ישראל ויכול לשנותה אחת לכל חודש. ריבית זו משפיעה על גובה ריבית המשכנתא (אם הבנק קונה את הכסף שהוא מלווה בריבית גבוהה, הוא ימכור בריבית גבוהה).

ריבית פיגורים - ריבית על הפיגורים של תשלומי החזר ההלואה. 

ריבית פריים - הריבית של בנק ישראל בתוספת אחוז חיובי או שלישי המשתנה אחת לחודש. כלומר, היא מושפעת מריבית בנק ישראל בלבד. קיים מסלול משכנתא בו ריבית הפריים היא ריבית המשכנתא שמשלמים.

רישום זכויות - רישום זכויות בעלות על קרקע בטאבו.

רישום משכון - פעולה הנעשית לאחר רכישת דירה בעזרת משכנתא. המשכון הוא שעבוד של הנכס לבנק עד החזר מלוא ההלוואה. הרישום נעשה באמצעות טופס אצל רשם המשכונות.

רישיון תיווך - מסמך שמעיד שהמתווך רשום בפנקס המתווכים במשרד המשפטים. ללא רשיון תיווך אין איש רשאי לעסוק בתיווך מקרקעין.

רשם המתווכים - הגוף בעל הסמכות להעניק רשיון לתיווך בישראל.

ש

שווי לצורך שעבוד כבטוחה בבנק - השווי שקבע בנק המשכתנאות לנכס (בשונה משווי השוק, שיכול להיות שונה).

שווי שוק - באיזה סכום צפוי הנכס להימכר.

שומה - ההערכה של שוויו של הנכס בידי שמאי מקרקעין.

שטח ברוטו - שטח הברוטו מציין את שטח הכולל גם את החלק היחסי מהחלל המשותף עם דירות אחרות (חלק יחסי מהלובי המשותף בקומה, למשל)

שטח חום - שטח המיועד לבניה ציבורית

שטח ירוק - שטח המיועד לפארקים ציבוריים.

שטח נטו - השטח של הדירה בלבד (ללא שטחים משותפים בבניין)

שטח נטו נטו - השטח של רצפת הדירה (שטח הדירה ללא שטחי הקירות הפנימיים)

שטר חוב - מסמך התחייבות לתשלום סכום כסף (המוסכם מראש) במקרה של הפרה של תנאי החוזה.

שטר מכר - שטר עליו לחותמים מוכר וקונה הנכס, מעיד על העברת הזכויות על המקרקעין מהמוכר לקונה.

שטר משכנתא - מסמך המאשר שהנכס שועבד לבנק עד להחזר מלוא ההלוואה.

שיפוי - מסמך שמסיר את אחריותה פיצוי על ירידת ערך של נכס מהוועדות המקומיות, גם במקרה של ירידת ערך כתוצאה משינוי התב"ע.

שכירות - זכות שימוש במקרקעין בתמורה לתשלום, שאינו מכיל זכות לביצוע שינויים בנכס ללא אישור בעל הנכס.

שמאי בורר - שמאי מקרקעין שמונה על ידי בית המשפט לשמש כבורר או הוסכם על ידי כל צדדי העסקה להוות בורר. החלטתו תהיה סופית ללא אפשרות עירעור.

שמאי מוסכם - שמאי מקרקעין שאושר על ידי כל הצדדים של העסקה.

שמאי מקרקעין - שמאי מקרקעין מעריך את שווי המקרקעין.

שנת אחריות - במשך שנה מאז מסירת הדירה לרוכש על ידי הקבלן, הקבלן אחראי לבצע תיקונים שהתגלו בנכס.

ת

ת.ב.ע - תוכנית בנין ערים, בה מתוארים תנאי התקנים להיתרי בניה באיזור.

תוכנית מתאר מקומית - תכנית של הרשות המקומית שתוחמת את הבניה ומחלקת את השטחים הציבוריים. על פי החלוקה מסדירה התכנית את מתן השירותים הציבוריים באיזור. 

תיק בניין - תעודת הזהות של הבניין. זהו לקט מסמכים מצויים ברשות המקומית ונפץוחים לעיון הציבור, המתארים את ההיסטוריה של הבניין, התכנון שלו, היתרי הבניה ועוד. 

תכניות בניה - התכנית האדריכלית שמכילה את כל המידות: מדרגות, חלונות דלתות וכו׳.

תכנית חלקות - רישום גבולות החלקות המצורף לבקשה להיתר הבנייה לשם רישום החלקה.

תכנית טופוגרפית - תכנית תוואי המגרש המיועד לבניה, המשמשת לתכנון הבניה.

תכנית מתאר מקומית - תכנית הבינוי של הועדה המקומית, המנחה באשר לתיחום שטחים, הוראות ומגבלות בנייה, בתי קברות, מקומות לפינוי אשפה, דרכים ועוד.

תמ"א 38 - תכנית המתאר הארצית המיועדת לחזק מבנים כדי למנוע סכנת התמוטטות במקרים של רעידות אדמה. בחלק מהמקרים מדובר בחיזוק יסודות הבניין ובחלק הרס הבניין ובנייה מחדש. היקף השיפוץ תלוי בהיתר שמאפשרת הוועדה המקומית של הישוב.

תמהיל משכנתא - הרכב מסלוליי המשכנתא שלקחתם, כאשר כל מסלול מתאפיין בחישוב גובה ריבית באופן שונה. את המשכנתא נהוג לפצל לכמה מסלולים.

תמ״א - תכנית מתאר ארצית מכילה את עקרונות הבינוי, זכויות הבנייה ושימושי הקרקע. תוכנית זו מנחה את תכניות המתאר המחוזיות והמקומיות.

תמ״מ - תכנית מתאר מחוזית. תכנית זו מנחה את הרשויות המקומיות כיצד לתכנן תכניות מתאר מקומיות שיענו לדרישות תכנון המתאר הארצי.

תעודת זכאות מחיר למשתכן - כאשר מתקיימים התנאים להשתתפות בפרויקט מחיר למשתכן, תוגש בקשה לתעודת זכאות, שתאפשר את המשך הרכישה.

תקופת אחריות - תקופה המתחילה עם סיום תקופת הבדק ונמשכת שלוש שנים. במהלך תקופה זו על הקבלן לתקן ליקויים, אך חובת ההוכחה לכך שמקור הליקוי בתכנון ובבניה של הקבלן חלה על הרוכש.

תקופת הבדק - תקופה המתחילה עם מסירת הקבלן את הדירה, בה אחראי הקבלן לתקן ליקויי בניה שלא נגרמו על ידי הרוכש (משך התקופה משתנה בין ליקוי לליקוי, החל משנה ועד לשבע שנים).

תקנון בית משותף - תקנון המסדיר את הזכויות והחובות של דיירי הבניין ומגדיר מהו הרכוש המשותף, מה הפרוצדורה שיש לעבור ועל כמה דיירים להסכים על מנת לבצע שינויים בתוך הדירות או ברכוש המשותף בבניין. כמו כן, התקנון קובע מי אחראי לשלם על ביצוע תיקונים בבניין. בנוסף, בתקנון מפורטות תקנות הקשורות בניהול אספות דיירים, קבלת החלטות, גביית דמי ועדת בית ועוד.

תשואה - הכסף שמניבה לנו השכרת הדירה (לאחר הורדת החזרי המשכנתא). נמדד באחוזים.

תשואה להון - היחס בין גובה השקעת הנדל״ן לרווח ממנה.

תשואה שנתית נטו - רווח שנתי מנדל"ן. למידע נוסף על רכישת דירה להשקעה, לחצו כאן. 

תשריט דירה - תכנית המתארת את תכנון הדירה: שטחה, חלוקתה הפנימית, שטח בנוי ושטח החצר וכו׳. 

תשריט חלוקה (בניין) - שירטוט של הפיצול והחלוקה של קרקע בין בעליה המשותפים לכדי מגרשים נפרדים.